Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderwerp 

Deze algemene verkoops- of leveringsvoorwaarden van diensten zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle producten en/of diensten die op waterloopartselectro.be aangeboden worden.

Het feit dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon op de site bestelt, houdt voor hem/haar de volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in. Deze voorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op de site en hebben voorrang op elke andere versie en op de eigen algemene aankoop- of andere voorwaarden van de klant.

Prijs – Betaling

De huidige tarieven zijn inclusief B.T.W. Wij behouden ons het recht voor om elke nieuwe belasting of tariefverhoging onmiddellijk toe te passen.

De aangeduide prijzen zijn uitgedrukt in Euro.

De betalingen dienen te gebeuren voor het geheel van alle aankopen bij de bestelling, via het online betalingssysteem of via de opgegeven bankgegevens.

Klachten

Elke klacht en/of betwisting van de klant ten opzichte van een dienst of een product kan uitsluitend kenbaar gemaakt worden per e-mail via ons contactformulier ten laatste 48 uur na levering dienst en 14 dagen vanaf de ontvangst van een product op straffe van nietigheid.

Wachttijd

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en dit gedurende een periode van 14 dagen. Deze termijn vangt aan op de dag dat het product door de consument of namens hem werd ontvangen.

Tijdens deze termijn zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. De consument zal het product uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product met alle samen geleverde accessoires tegelijk terugsturen en – indien redelijkerwijze mogelijk – in hun originele staat en verpakking, in overeenstemming met de juiste en duidelijke instructies van de handelaar.

Als de reden voor de terugzending wordt gerechtvaardigd door een beschadiging aan het artikel tijdens de levering, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de handelaar. Als de terugzending wordt verantwoord door persoonlijke redenen, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.

Het herroepingsrecht op stukken die elektronica of elektrische circuits bevatten, geldt alleen als die niet werden geopend en geplaatst..
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

Privacy

Wij respecteren uw privacy. De verzamelde gegevens voor authenticatie of levering zijn enkel voor ons toegankelijk en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Als u deze informatie wilt bekijken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende formulier.

Intellectuele eigendom

Alle aan de producten gerelateerde afbeeldingen en teksten zijn eigendom van waterloopartselectro.be en kunnen niet zonder toestemming buiten het kader van de site worden gebruikt.

Niet-toepasselijkheid – Overmacht

Mocht er om welke reden dan ook enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar worden verklaard, zal een dergelijke onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden. Die onuitvoerbaar geachte regel zal dan vervangen worden door de dichtst mogelijke schikking.

Noch waterloopartselectro.be, leveranciers of klant kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor iedere niet-uitvoering veroorzaakt door overmacht buiten hun controle, waaronder – en niet beperkt tot – oorlogshandelingen, rellen, opstand, onderbreking van transport, import of exportproblemen, staking, uitsluiting, schaarste, brand, aardbeving, storm, overstroming.